Atg8; CCPG1; ER-phagy; FIP200; autophagy; pancreas; proteostasis; tissue homeostasis; unfolded protein response